Publicitat exterior

1. Banderola publicitària instal·lada a la mateixa façana.